صفحه اصلي
RSS feed
آيين نامه و بخشنامه
آلبوم تصاوير
ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي
انتصابات
اوقات شرعي
ايميل هاي سازمان
بانكها و موسسات مالي
بانكهاي اطلاعاتي و آمارنامه ها
بخشنامه ميز خدمت
برنامه ششم توسعه
بودجه سنواتي كل كشور
دستور العملها
دفاتر پيشخوان
رسانه هاي عمومي
ساختمان
سامانه هاي سازمان
سامانه هاي متفرقه
سايت جهادكشاورزي استانها
سايتهاي دفاتر وزارت جهادكشاورزي
سايتهاي مهم استان
سيماي تحولات جمعيتي
سيماي كشاورزي خوزستان
فرمهاي گروه نوسازي و تحول اداري
قانون الحاق تنظيم مقررات مالي دولت (2)
قوانين و مقررات
قيمت محصولات دامي
قيمت محصولات كشاورزي
گزارش بازديد
گزارشات و آمارنامه ها
مترجم سايت
مترجم متن
منشور اخلاقي سازمان
نقشه پورتال
نوار راهبردي
هواشناسي
واردات و صادرات
وزارت خانه ها
ورود كاربران
ليست آباديهاي غير فعال
وسعت استان خوزستان برابر با 4/6 ميليون هكتار
وسعت دشت استان برابر با 2/4 ميليون هكتار معادل 66/65 درصد
وسعت اراضي آبي و ديم 2/1 ميليون هكتار معادل 75/18 در صد اراضي استان
وسعت ساير اراضي 1 ميليون هكتار و 66/15 در صد اراضي استان
وسعت جنگل 1056283 هكتار معادل 77/15 در صد اراضي استان
وسعت مرتع 2308079 هكتار معادل 45/34 در صد اراضي استان
جمعيت استان 3/4 ميليون نفر
جمعيت روستايي 36% جمعيت استان
جمعيت عشا يري 175000 نفر
تعداد محصولات زراعي وباغي قابل كشت 63 نوع محصول
ميزان اراضي قابل كشت 2/2 ميليون هكتار 
تعداد بهره برداران زراعي و باغي بيش از 170000 نفر
ميانگين ميزان بارندگي سالانه 150ميليمتر و در ارتفاعات زاگرس حدود 1000 ميليمتر
ميانگين ميزان تبخير سالانه 2500 ميلمتر
حجم آبهاي جاري استان  حدود 33 ميليارد متر مكعب
رود خانه هاي مهم استان 6 رودخانه كرخه ، دز ،  كارون ، جراحي ، مارون و زهره

 

آمار توليدات كشاورزي ، دامي و شيلاتي استان خوزستان از سال 1352 تا سال 1391

آمار توليدات كشاورزي ، دامي و شيلاتي كشور از سال 1352 تا سال 1391

آمارنامه هاي كشاورزي كشور

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

 1388

1389

1390

1391

جلد 1

 جلد 2

 جلد 1

جلد 2

 جلد 1

جلد 2

 جلد 1

 جلد 2

 جلد 1

جلد 2

 جلد 1

جلد 2

 جلد 1

 جلد 2

 جلد 1

جلد 2

 جلد 1

جلد 2

 جلد 1

جلد 2

 جلد 1

جلد 2
آمارنامه ها سازمان جهادكشاورزي خوزستان به تفكيك سال
1380-1379 1381-1380 1382-1381  1383-1382

1384-1383

1-1385-1384

2-1385-1384

1386-1385

1387-1386

1388-1387

1389-1388

1390-1389

جلد 1
جلد 2
جلد 1
جلد 2
جلد 3
جلد 1
جلد 2
جلد 3
جلد 1
جلد 2
جلد 3
جلد 4
كليات
جلد 1
جلد 2
جلد 3
رتبه بندي
كليات
جلد 1
جلد 2
جلد 3
زيربخش ها
اموردام
شيلات
گل و گياه زينتي
محصولات باغي
به تفكيك شهرستان
به تفكيك محصول
محصولات زراعي
به تفكيك شهرستان
به تفكيك محصول
مرتع و جنگل
بارندگي
كليات
رتبه بندي
موازنه محصولات كشاورزي
زيربخش ها
اموردام
شيلات
گل و گياه زينتي
محصولات باغي
به تفكيك شهرستان
به تفكيك محصول
محصولات زراعي
به تفكيك شهرستان
به تفكيك محصول
مرتع و جنگل
بارندگي
كليات
جمع محصولات زر اعي و باغي
رتبه بندي
موازنه محصولات كشاورزي
زيربخش ها
اموردام
شيلات
گل و گياه زينتي
محصولات باغي
به تفكيك شهرستان
به تفكيك محصول
محصولات زراعي
به تفكيك شهرستان
به تفكيك محصول
مرتع و جنگل
بارندگي
كليات
جمع محصولات زر اعي و باغي
رتبه بندي
موازنه محصولات كشاورزي
زيربخش ها
اموردام
شيلات
گل و گياه زينتي
محصولات باغي
به تفكيك شهرستان
به تفكيك محصول
محصولات زراعي
به تفكيك شهرستان
به تفكيك محصول
مرتع و جنگل
بارندگي
كليات
جمع محصولات زر اعي و باغي
رتبه بندي
موازنه محصولات كشاورزي
زيربخش ها
اموردام
شيلات
گل و گياه زينتي
محصولات باغي
به تفكيك شهرستان
به تفكيك محصول
محصولات زراعي
به تفكيك شهرستان
به تفكيك محصول
مرتع و جنگل
بارندگي
كليات
جمع محصولات زر اعي و باغي
رتبه بندي
موازنه محصولات كشاورزي
زيربخش ها
اموردام
شيلات
گل و گياه زينتي
محصولات باغي
به تفكيك شهرستان
به تفكيك محصول
محصولات زراعي
به تفكيك شهرستان
به تفكيك محصول
مرتع و جنگل
بارندگي
كليات
جمع محصولات زر اعي و باغي
رتبه بندي
موازنه محصولات كشاورزي

1362-1361 1363-1362 1364-1363 1365-1364 1366-1365 1367-1366 1368-1367  1369-1368

1370-1369

1371-1370

1372-1371

1373-1372

1374-1373

1375-1374

1376-1375 1377-1376 1378-1377 1379-1378

جلد 1

 جلد 1

 جلد 1

 جلد 1

 جلد 1

 جلد 1

 جلد 1

 جلد 1

 جلد 1

 جلد 1

 جلد 1

 جلد 1

 جلد 1

 جلد 1

 جلد 1

جلد 1

جلد 1

جلد 1


قيمت محصولات كشاورزي


سيماي كشاورزي سال 1380-1381

سطح زير كشت و برداشت و ميزان توليد و عملكرد در هكتار محصولات كشاورزي از سال  1368 تا 1390

برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1369- 1368   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1369- 1368 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1370- 1369   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1370- 1369
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1371- 1370   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1371- 1370
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1372- 1371   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1372- 1371 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1373- 1372   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1373- 1372 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1374- 1373   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1374- 1373
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1375- 1374   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1375- 1374 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1376- 1375   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1376- 1375 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1377- 1376   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1377- 1376 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1378- 1377   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1378- 1377 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1379- 1378   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1379- 1378 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1380- 1379   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1380- 1379 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1381- 1380   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1381- 1380 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1382- 1381   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1382- 1381 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1383- 1382   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1383- 1382 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1384- 1383   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1384- 1383 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1385- 1384   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1385- 1384 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1386- 1385   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1386- 1385 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1387- 1386   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1387- 1386 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1388- 1387   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1388- 1387 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1389- 1388   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1389- 1388 
برآورد سطح زيركشت ، توليد و عملكرد سال 1390- 1389   برآورد سطح برداشت ، توليد و عملكرد سال 1390- 1389 

پاورپوينت 9شهريور 1391

عملكرد سازمان 1388-1389

جايگاه 89-88

خلاصه سيماي كشاورزي خوزستان سال 1389

مصاحيه رياست سازمانمصاحبه  رئيس سازمان به مناسبت هفته دولت 1391
1

تعداد بازديد اين بخش: 742536
خانه | بازگشت | Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.